Jsme tým pedagogů a psychologů které spojila láska k profesi

Co děláme, a na co se specializujeme?

 • Diagnostika a stimulace oslabených dílčích funkcí
 • Testy a inhibice primárních reflexů
 • Diagnostika a trénink metodou EEG Biofeedback
 • Testy a podpora rozvoje pozornosti
 • Školní poradenství
 • Práce s herním pískovištěm 
 • Výchovné poradenství
 • Techniky Integrované psychoterapie 
 • Práce s terapeutickými kartami 
 • Nácvik základních relaxačních technik  

To jsme my :)

Bc. Zora Pardyová (jednatel centra, pedagog) 

Odborné vzdělání:

 • Střední pedagogická škola v Brně, 
 • V současnosti magisterské studium na FF MU v Brně - obor Pedagogika

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Diagnostika předškolního dítěte a školní zralost, 
 • Individualizace předškolního vzdělávání, 
 • Diagnostika laterality, 
 • Pedagogické hodnocení dítěte, 
 • Psychomotorické hry a aktivity pro děti s ADHD a ADD, 
 • Diagnostika zrakového vnímání, 
 • Diagnostika školní připravenosti, 
 • Dynamická diagnostika ACFS, 
 • Signály SPU na počátku školní docházky,
 • Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku, 
 • Stimulační programy: Metoda dobrého startu, HYPO, MAXÍK, Feuersteinovo instrumentální obohacování, Cvičení MUDr. Kleplové,
 • Mensa NTC systém učení, 
 • Metoda Hejného v předmatematické výchově, 
 • Neuro-vývojová terapie
 • Logopedický asistent,
 • Terapeut EEG biofeedbacku

Pracovní zkušenosti: 

Učitelka MŠ, ředitelka MŠ, v současné době se v Edial centru věnuje metodě EEG Biofeedbacku, primárním reflexům a stimulaci dílčích funkcí . Pro rodiče pořádá semináře,  konzultační a poradenská práce s klienty.


Mgr. Zdenka Tomšů (psycholog)

Odborné vzdělání: 

 • FF MU v Brně - jednooborová psychologie

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:  

 • Výcvik v Integrované psychoterapii a dosažení kvalifikačního stupně terapeutka Integrované psychoterapie
 • Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami, 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava, 
 • První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
 • Práce s herním pískovištěm
 • Krizové intervence
 • Výcvikový program: Komunikace se seniory v praxi s využitím metody videotréninku interakcí

Pracovní zkušenosti: 

Psycholog v pedagogicko - psychologické poradně Brno, psycholog ve Výchovném ústavu pro mládež a v Domovech pokojného stáří; aktuálně školní psycholog a psycholog v Edial centru (psychologická péče).


Mgr. Eva Viktorinová (psycholog)

Odborné vzdělání: 

 • FF MU v Brně - jednooborová psychologie

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, frekventantka
 • Specifické poruchy učení
 • Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM), 
 • Program pro rozvoj pozornosti (KUPOZ), 
 • Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti, 
 • Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve vyučování

Pracovní zkušenosti: 

Kariérní poradce v personální agentuře, aktuálně psycholog v poradenském centru pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, psycholog a poradenský pracovník v Edial centru, kde se zaměřuje se na práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování.


Mgr. Dana Pardyová  (učitel a speciální pedagog)

Odborné vzdělání:  

 • PdF MU v Brně - lektorství AJ a učitelství AJ pro ZŠ a SŠ
 • PdF MU v Brně - obor speciální pedagogiky

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:    

 • V současné době na mateřské dovolené

Pracovní zkušenosti: 

Učitelka MŠ, při MD se v centru věnuje dětem s odlišným mateřským jazykem.


Nebojte se zeptat, jsme tu pro vás :)