Stimulační a rozvojové programy

Programy volíme individuálně, podle potřeb klienta. Buď využíváme akreditované programy sestavené jinými odborníky, které jsou léty prověřené nebo sestavujeme program individuálně. 

Při sestavování programu se snažíme najít cestu jak pravidelným tréninkem podpořit rozvoj oslabených oblastí, ale vycházet při tom z reálných možností jedince a rodiny co se týče času, financí apod.


Nejčastěji využívané stimulační programy v našem centru:

Rozvoj pozornosti a paměti - HYPO

Individuální program zaměřený na podporu pozornosti. Těžiště programu spočívá v každodenním řešení zadaných úkolů dítětem pod vedením rodiče nebo pedagoga. Program je vhodný zejména pro děti s poruchami pozornosti, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky. 

Rozvoj grafomotoriky - MAXÍK

Ucelený program akreditovaný MŠMT obsahuje 15 lekcí a je určen předškolákům a dětem s odloženou školní docházkou. Hlavním cílem programu je rozvoj grafomotorických dovedností originálním a zajímavým způsobem. Každá lekce obsahuje 3 úkoly, z nichž první je zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci rukou, nohou a dechová cvičení spolu s koncentrací pozornosti. Druhé cvičení je grafomotorické a třetí úkol souvisí se zrakovým a sluchovým vnímáním.

Trénink jazykových schopností podle ELKONINA

Individuální program zaměřený na podporu a rozvoj předčtenářských dovedností. Dobré čtenáře charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumění řeči a fonematické schopnosti ( rozpoznat rýmující se slova, slovo rozložit na slabiky a naopak, izolovat první hlásku nebo jednotlivé hlásky ve slově, rozpoznat délku hlásek, reprodukovat rytmickou strukturu apod.). Význam fonematických schopností pro čtení a psaní byl experimenty potvrzen. Jejich rozvoj je tedy hlavním cílem tohoto programu. Program je rovněž velmi vhodný pro děti cizinců.

METODA DOBRÉHO STARTU

Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení nebo specifických poruch chování.

KUPOZ

Individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností pro děti od 8-12 let. Program je určený pro děti s poruchami učení, ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, apod. Probíhá v patnácti lekcích doplněných o každodenní krátká cvičení s instruktáží psychologa.

ROPRATEM

Individuální program pro rozvoj pracovního tempa určený žákům základních a středních škol. Rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, paměť, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a schopnost tvořit pracovní strategie. Program probíhá ve dvanácti lekcích 1x týdně. Na tyto lekce navazují domácí cvičení, která jsou prováděna dle doporučení psychologa a při dalším setkání konzultována. 

Neuro-vývojová stimulace primárních reflexů

Jedná se o pohybový cvičební program, který je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dávíme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. 

Programy je možné kombinovat s tréninkem EEG Biofeedbacku, který pomáhá podpořit kognitivní funkce, zlepšit výkon, odolnost vůči stresu a zátěži. Dále ovlivňuje pozornost, paměť a rozvíjí kreativitu. Viz EEG Biofeedback


Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my vám zavoláme co nejdříve zpět.