Rozvoj dílčích funkcí - programy pro předškoláky a začínající školáky

Pro nácvik čtení, psaní a počítání jsou velmi důležité dobře rozvinuté funkce, které zahrnují:

  • Smyslové vnímání (percepční funkce).
  • Poznávací funkce (kognitivní funkce).
  • Pohybové funkce (motorické funkce).
  • Důležitá je i souhra (koordinace) všech výše jmenovaných (tzv. dílčích) funkcí.

Dílčí funkce nejsou na první pohled vidět, ale postupně se vyvíjí i s vývojem dítěte. Pokud vývoj probíhá rovnoměrně, je vše v pořádku. Někdy se ovšem stane, že vývoj rovnoměrný není. Některé funkce jsou vyzrálejší, jiné méně, a právě to může ohrozit připravenost dětí na nástup do školy, ale i následné fungování ve škole.

V případě nerovnoměrného nebo opožděného vývoje je velmi vhodné vyhledat odborníka, a pracovat s dítětem individuálně. 

Pokud by opožděný nebo nerovnoměrný vývoj přetrvával i ve starším věku, je reálné nebezpečí vzniku specifických poruch učení.  Proto je velmi žádoucí pracovat na posílení a rozvoji všech výše jmenovaných dílčích funkcí ještě v předškolním věku. 

Za tímto účelem využíváme různé stimulační programy, metody a přístupy. Rozhodnutí, co bude pro klienta nejvhodnější, provádíme na základě důkladné diagnostiky. Ta nám řekne, které dílčí funkce nebo jejich části jsou oslabené. Využíváme různé akreditované programy a metody a jejichž účinnost je ověřená. Vše je formou hry, aby se dosáhlo co největší motivace dítěte.


Příklady některých používaných programů.

Rozvoj pozornosti a paměti - HYPO
Individuální program zaměřený na podporu pozornosti. Těžiště programu spočívá v každodenním řešení zadaných úkolů dítětem pod vedením rodiče nebo pedagoga. Program je vhodný zejména pro děti s poruchami pozornosti, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky. 

Rozvoj grafomotoriky - MAXÍK
Ucelený program obsahuje 15 lekcí a je určen předškolákům a dětem s odloženou školní docházkou. Hlavním cílem programu je rozvoj grafomotorických dovedností originálním a zajímavým způsobem. Každá lekce obsahuje 3 úkoly, z nichž první je zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci rukou, nohou a dechová cvičení spolu s koncentrací pozornosti. Druhé cvičení je grafomotorické a třetí úkol souvisí se zrakovým a sluchovým vnímáním.

Trénink jazykových schopností podle ELKONINA
Individuální program zaměřený na podporu a rozvoj předčtenářských dovedností. Dobré čtenáře charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumění řeči a fonematické schopnosti ( rozpoznat rýmující se slova, slovo rozložit na slabiky a naopak, izolovat první hlásku nebo jednotlivé hlásky ve slově, rozpoznat délku hlásek, reprodukovat rytmickou strukturu apod.). Význam fonematických schopností pro čtení a psaní byl experimenty potvrzen. Jejich rozvoj je tedy hlavním cílem tohoto programu. Program je rovněž velmi vhodný pro děti cizinců.

METODA DOBRÉHO STARTU
Program, který se osvědčil jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodný pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení nebo specifických poruch chování.


Máte dotaz nebo se chcete objednat?

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, a já zavolám co nejdříve zpět. 

Příklad:
Chlapec-předškolák, který měl deficit v oblasti jemné motoriky. Obrázek nahoře byl vytvořený při nástupu dítěte do programu. Obrázek dole je po 3 měsíčním tréninku. Někdy je oslabení funkcí řešeno odkladem školní docházky. Některé oslabené funkce se pouhým odkladem nerozvinou, ale je zapotřebí jejich rozvoji napomoct.